ОЦІНКА ВПЛИВУ РЕГУЛЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРНОГО СТАНУ ПОРШНІВ НА ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ДИЗЕЛЯ

Автор(и)

  • Олександр Миколайович Клименко Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Харків, Україна
  • Володимир Олександрович Пильов Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Харків, Україна
  • Ігор Миколайович Шульга Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Харків,

DOI:

https://doi.org/10.20998/0419-8719.2016.2.14

Ключові слова:

техніко-економічні показники ДВЗ, масляне охолодження поршня, кут випередження впорскування палива, температурний стан, регулювання, математичне моделювання, оптимізовані параметри

Анотація

Робота присвячена аналізу можливості комплексного поліпшення показників паливної економічності та токсичності відпрацьованих газів дизеля при впровадженні керування тепловим станом його поршнів. Розроблено методику оцінки якості дизеля, що враховує інтенсивність масляного охолодження поршнів, момент початку впорскування палива в камеру згоряння, а також модель експлуатації енергетичної установки. Оцінено ефективність впровадження регулювання температурного стану поршнів автомобільного, тракторного, комбайнового дизелів та стаціонарних дизель-генераторів.

Біографії авторів

Олександр Миколайович Клименко, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Харків

мл. наук. співр. кафедри двигунів внутрішнього згоряння

Володимир Олександрович Пильов, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Харків

докт. техн. наук, професор, в. о. зав. кафедри двигунів внутрішнього згоряння

Ігор Миколайович Шульга, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Харків

студент кафедри двигунів внутрішнього згоряння

Посилання

Поливянчук А. П. Исследование степени токсичности вредных веществ, выбросы которых нормируются Европейскими экологическими стандартами / А. П. Поливянчук, Е. Ю. Щепак, Е. Ю. Титова // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія: Транспортне машинобудувння. — 2007. — Вип. 33. — С. 145–148.

Чайнов М. Д. Влияние масляного охлаждения на тепловое состояние поршней ДВС / М. Д. Чайнов, Л. Л. Мягков, А. В. Кареньков // Двигуни внутрішнього згоряння. – 2005. – №2. – С. 66–70.

Богомольный Е. С. Исследование системы регулирования температуры масла транспортных дизелей с охлаждаемыми поршнями : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. техн. наук : спец. 05.04.02 «Тепловые двигатели» / Е. С. Богомольный. – Л., 1976. – 17 с.

Кузьмин, Н. А. Анализ отложений в автомобильных двигателях / Н. А. Кузьмин, Г. В. Пачурин, А. Н. Кузьмин // Современные проблемы науки и образования: электронный научный журнал — 2014. — № 1. — Режим доступа: http://www.science-education.ru/115-12059.

Гурвич И. Б. Эксплуатационная надежность автомобильных двигателей / И. Б. Гурвич — М. : Транспорт, 1994. — 144 с.

Минак А. Ф. Улучшение показателей форсированного тракторного дизеля путем регулирования масляного охлаждения поршней: автореф. дис. на соискание ученой степени канд. техн. наук: спец. 05.04.02 «Тепловые двигатели» / А. Ф. Минак – Харьков, 1982. – 21 с.

Вейнблат М. X. Отключение охлаждения поршней на частичных режимах – резерв улучшения эксплуатационных показателей форсированного турбопоршневого дизеля / М. X. Вейнблат, В. Ю. Быков // Двигателестроение. – 1985. – № 6. – С. 20–21.

Ибрагимов С. А. Исследование температурного состояния составного поршня дизелей 8ЧН26/26 / С. А. Ибрагимов, А. В. Касьянов, Г. Б. Розенблит // Двигатели внутреннего сгорания : реферат. информ. / НИИИнформтяжмаш. — 1981. — № 17. — С. 1–4.

Матвєєнко В. В. Прогнозування ресурсної міцності поршнів форсованих швидкохідних дизелів у САПР : дис. … канд. техн. наук : 05.05.03 / Матвєєнко Володимир Володимирович. — Х., 2012. — 176 с.

Шеховцов А.Ф. Исследование теплового состояния поршня тракторного дизеля : автореф. дис. на соискание уч. степени докт. техн. наук : спец. 05.04.02 «Тепловые двигатели» – Харьков, 1978. – 47 с.

Парсаданов И. В. Оценка влияния угла начала подачи топлива на показатели токсичности отработавших газов быстроходного дизеля / И. В. Парсаданов, С. И. Третьяков // Двигатели внутреннего сгорания. — 2004. — № 2. — С. 92–95.

Volkswagen Technical Site. Двигатели Audi TFSI 1,8 л и 2,0 л семейства EA888 (поколение 3) – [Электронный ресурс]. – Режим доступа. http://vwts.ru/pps/pps_606 dvig _audi_ tfsi_ 18_ 20_ea888_rus.pdf.

Patent US 8997698 B1 USA, Int. Cl. F01P 1/04, F01P 7/14. Adaptive individual-cylinder thermal state control using piston cooling for a GDCI engine / Gregory T. Roth, Harry L Husted, Mark C. Sellnau; assignee Delphi Technologies, Inc., USA. – № 14/096,119; filed 04.12.13; published 07.04.15.

Пильов В. О. Експериментальне дослідження впливу регулювання теплового стану поршня на показники дизеля / В. О. Пильов, О. М. Клименко, С. В. Обозний // Двигуни внутрішнього згоряння. – 2014. – № 2. – С. 24–27.

Експериментальне дослідження можливості покращення еколого-економічних показників та надійності транспортного дизеля / О. М. Клименко, В. О. Пильов, С. В. Обозний, О. М. Ломакін // Двигатели внутреннего сгорания. — 2015. — № 2. — С. 35–41.

Пильов В. О. Автоматизоване проектування поршнів швидкохідних дизелів із заданим рівнем тривалої міцності : монографія / В. О. Пильов. — Х. : Видавничий центр НТУ «ХПІ», 2001. — 332 с.

Harrington E. C., Jr. The Desirability Function / E. C. Harrington // Industrial Quality Control. – 1965. – № 21 (10). – P. 494–498.

Парсаданов И. В. Повышение качества и конкурентоспособности дизелей на основе комплексного топливно-экологического критерия: Монография.– Харьков: Изд. Центр НТУ «ХПИ», 2003.– 244 с.

Подбор комплектации мини-ТЄЦ. — Режим доступа: http://www.vadogroup.com/index.php/ru/подбор-комплектации-мини-тэц.html.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ЕКОЛОГІЗАЦІЯ ДВЗ