СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ РЕЗЕРВІВ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗГОРЯННЯ В ОПОЗИТНИХ ДВОТАКТНИХ ДИЗЕЛЯХ ІЗ ЗУСТРІЧНО-ПРОТИЛЕЖНО РУХОМИМИ ПОРШНЯМИ

Авторы

  • А. П. Марченко Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
  • І. В. Парсаданов Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
  • А. Г. Лал Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

DOI:

https://doi.org/10.20998/0419-8719.2019.1.04

Ключевые слова:

двотактний дизель із зустрічно-протилежним рухом поршнів, сфера застосування, енергетичні, економічні і екологічні показники, сумішоутворення і згоряння

Аннотация

Проведено аналіз розробок та застосування, переваг і недоліків конструкції і показників, можливості розширення використання  та розкрито перспективи підвищення ефективності двотактних дизелів із зустрічно-протилежним рухом поршнів. Такі дизелі виробляються  в багатьох провідних країнах світу, серед яких США, Англія, Німеччина, Росія. Беззаперечною їх перевагою є рекордні показники літрової та габаритної потужностей. В останній час в результаті проведених досліджень доведено, що ці дизелі мають перевагу в паливній економічності і не поступаються в екологічних показниках перед чотиритактними. Двотактні дизелі із зустрічно-протилежним рухом поршнів частіше використовуються на транспорті, в якості стаціонарних установок і у військовій техніці. Значний вклад у вдосконалення енергетичних, економічних та екологічних показників двотактних дизелів із зустрічно-протилежним рухом поршнів зроблено українськими фахівцями на харківських підприємствах при впровадженні у виробництво дизелів типу Д100 та ТД. Доцільність подальшого удосконалення цих двигунів потребує поширення сфери використання. Так, для дизелів типу ТД, основне призначення яких є бронетанкова техніка, розроблені модифікації для маневрових тепловозів, вантажопідйомних самоскидів, швидкохідних катерів, дизель-генераторів, тощо. Необхідний ресурс таких двигунів забезпечується за рахунок дефорсування по рівню потужності і частоти обертання колінчастого вала.

Подальше підвищення технічного рівня двотактних дизелів із зустрічно-протилежним рухом поршнів пов’язано із удосконаленням процесів сумішоутворення і згоряння. Бічне розташування форсунок, що є конструктивною особливістю двигунів, в яких 2 поршні рухаються назустріч в одному циліндрі, вносить значні корективи до вищенаведених процесів. Для підвищення ефективності процесів сумішоутворення і згоряння, в першу чергу, необхідно використовувати резерви з раціонального розподілу палива в об’ємі камери згоряння з урахуванням значного впливу на сумішоутворення тангенціального вихору та забезпечення збільшення швидкості подачі палива.

Библиографические ссылки

Оппозитные двухтактные дизели с противоположно движущимися поршнями: примение, особенности конструкции, направления повышения эффективности: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої пам'яті професорів Фоміна Ю.Я. і Семенова В.С., (Одеса – Стамбул - Одеса, 18 – 22 квітня 2019р.) / Одеський національний морський ун-т. — О. : Одеський національний морський ун-т, 2019. — 441с.

Рязанцев М. К. Моторы и судьбы. О времени и о себе./ Рязанцев Миколай Карпович. – Харків: ХНАДУ, 2009. – 272 с.

Современные дизельные двигатели разработки КП “Харьковское конструкторское бюро по двигателестроению” / С. А. Алёхин, А. В.Грицюк, И. А. Краюшкин, и др. // Двигатели внутреннего сгорания. — 2006. — № 1. — С. 4-8.

Альохін С.О. Поліпшення техніко-економічних і токсичних характеристик тепловозного дизеля 6ДН шляхом удосконалення системи повітропостачання: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.03 “Теплові двигуни” / С.О. Альохін. — Харків, 2004. — 20 с.

Achates Power HTUF “Tech Talk”[Електронний ресурс]. — 2016. — Режим доступу до ресурсу: https://docplayer.net/32741612-Achates-power-htuf-tech-talk-august-2016.html.

Regner, G. The Achates Power Opposed-Piston Two-Stroke Engine: Performance and Emissions Results in a Medium-Duty Application / Regner, G.; Callahan, B.; Dion, E. [et al] // SAE International Journal of Engines. — 2011. — Vol. 4, No. 3. — pp 2726—2735.

Орлин А. С. Комбинированные двухтактные двигатели/ А. С. Орлин, М.Г. Круглов. — М.: Машиностроение, 1968. – 576 с.

Двигуни внутрішнього згоряння: Серія підручників у 6 томах. Т.1. Розробка конструкцій форсованих двигунів наземних транспортних машин. / За редакцією проф. А.П. Марченка, засл. діяча науки України, проф. А.Ф. Шеховцова – Харків: Видавн. центр НТУ “ХПІ”, 2004. – с.

Американская компания EcoMotors наладит производство оппозитных двигателей со встречным движением поршней в Китае [Електронний ресурс]. – 2013. – Режим доступу до ресурсу: https://ru.tsn.ua/auto/news/amerikancy-nachinayut-proizvodstvo-innovacionnyh-motorov-301196.html.

Кулешов А.С. Развитие методов расчета и оптимизация рабочих процессов ДВС: дис. на здобуття наук. ступеня доктора технічних наук: 05.04.02/ Кулешов Андрей Сергеевич. - М., 2011. – 235с

Выпуск

Раздел

РАБОЧИЕ ПРОЦЕССЫ ДВС