DOI: https://doi.org/10.20998/0419-8719.2019.2.10

ШЛЯХИ ЗМЕНШЕННЯ ВПЛИВУ ПОЗДОВЖНІХ КОЛИВАНЬ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ З АГРЕГАТАМИ ПЕРЕМІННОЇ МАСИ

А. П. Кожушко, С. С. Кравченко, А. Г. Мамонтов, О. О. Болжаларський

Аннотация


Матеріали даної статті містять практичні рекомендації щодо експлуатації колісних тракторів з агрегатами перемінної маси (причіпних та/або напівпричіпних цистерн) без конструктивної модернізації самого агрегату. Оскільки при виконанні транспортної роботи на колісний трактор діють поздовжні коливання, що виникають при коливанні рідини в цистерні, то постає необхідність боротьби з ними. В роботі розглянуті найбільш популярні тягово-зчіпні пристрої, які використовуються при зчіпці сільськогосподарських агрегатів. Відокремлено, що більш пріоритетним є гідрофікований гак, який конструктивно складається з демпферного механізму. Також відмічено, що серед найбільш бажаних трансмісій, якими можуть оснащуватися сучасні колісні трактори, є безступінчасті двопотокові гідрооб’ємно-механічні. Основною їх перевагою, на відміну від трансмісій аналогів, є присутність гідравлічної ланки, за допомогою якої відбувається зменшення механічних коливань агрегата перемінної маси, що надходять через трансмісійну установку. Оскільки до цього часу для тракторобудування основним рушійним енергетичним агрегатом залишається дизельний двигун внутрішнього згоряння, в роботі представлено електрону систему мікроконтролерного регулювання частоти обертання колінчастого вала за допомогою керування подачею палива. Основною відмінністю електронної системи мікроконтролерного регулювання частоти обертання колінчастого вала є алгоритм, який базується на тому, що для досягнення рівноважного (сталого) режиму роботи задається необхідне положення паливної рейки, яке позитивно залежить від положення органу керування паливоподачею та негативно – від поточної частоти обертання колінчастого вала, та без внесення значних конструктивних змін у паливну апаратуру дозволяє покращити експлуатаційні характеристики дизеля.


Ключевые слова


трактор; агрегат перемінної маси; тягово-зчіпний пристрій; трансмісія; дизельний двигун

Полный текст:

PDF (Українська)

Литература


Шуляк М.Л. Оцінка функціонування сільськогосподарського агрегату за динамічними критеріями / М.Л. Шуляк, А.Т. Лебедев, М.П. Артьомов, Є.І. Калінін // Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексів. – 2016. – №. 4. – С. 218-226.

Juostas A. Investigation of tractor engine power and economical working conditions utilization during transport operation / A. Juostas, A. Janulevičius // Transport. – 2008. – № 23 (1). – P. 37-43.

Высоцкий М.С. Обеспечение безопастности движения автоцистерн на основе оптимизации конструкции кузова / М.С. Высоцкий, Ю.М. Плескачевский, А.О. Шимановский, М.Г. Кузнецова // Механика машин, механизмов и материалов. – 2012. – № 3-4. – С. 142-148.

Ребров А.Ю. Определение рациональной энергонасыщенности пахотного МТА на базе колесного сельскохозяйственного трактора / А.Ю. Ребров, В.Б. Самородов, В.В. Кучков // Механіка та машинобудування. – 2011. – № 1. – С. 136-140.

Кожушко А.П. Аналіз конструктивних особливостей причіпних та напівпричіпних цистерн у складі машинно-тракторного агрегату / А.П. Кожушко // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». – 2019. – № 5 (1330). – С. 34-40.

Кожушко А.П. Моделювання пов'язаних коливань колісного трактора та цистерни з рідиною на прямому шляху зі складним рельєфом / А.П. Кожушко, О.Л. Григор’єв // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». – 2018. – № 27 (1303). – С. 34-61.

Горшков Ю.Г. Повышение тягово-сцепных свойств колесных машин / Ю.Г. Горшков, А.В. Богданов, Ю.И. Аверьянов и др. // Механизация и электрификация сельского хозяйства. – 2004. – № 12. – С. 20-22.

Ворохобин А.В. Результаты исследований усовершенствованной конструкции тягово-сцепного устройства трактора / А.В. Ворохобин // Вестник Воронежского государственного аграрного университета. – 2016. – № 4(51). – С. 129-139.

Щитов С.В. Повышение тягово-сцепных свойств мобильных энергетических средств в транспортно-технологическом обеспечении АПК Дальневосточного федерального округа : монография. / С.В. Щитов, З.Ф. Кривуца, Н.Н. Сенникова, Н.Ф. Двойнова / Южно-Сахалинск : СахГУ, – 2017. – 176 с.

Кожушко А. П. Підвищення техніко-економічних показників колісних тракторів з безступінчастими трансмісіями раціональною зміною параметрів регулювання гідромашин в процесі розгону: автореф. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: спец. 05.22.02 «Автомобілі та трактори» / А.П. Кожушко. – Харків, 2016. – 24 с.

Пелипенко Є.С. Закономірності розподілу кінематичних, силових та енергетичних параметрів гідрооб'ємно-механічної трансмісії при реалізації різних способів гальмування / Є.С. Пелипенко // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». – Харків: НТУ «ХПІ». – 2017. – № 14 (1236). – С. 51-57.

Mittsel N. Design of the laboratory bench for a hydrovolumetric-mechanical transmission of the tracked tractor / N. Mittsel // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2018. – № 2/7 (92). – С. 34-43.

Филичкин Н. В. Анализ планетарных коробок передач транспортных и тяговых машин: учебное пособие. Компьютерная версия, исправленная и дополненная. – Челябинск: Изд. ЮУрГУ, 2008. – 178 с.

Патент України на корисну модель UA94865, МПК F02D 1/08, F02D 1/18, опубл. 10.12.2014. Електронний регулятор дизеля.

Прохоренко А.О. Розробка універсального електронного регулятора частоти обертання колінчастого валу дизеля / А.О. Прохоренко С.С. Кравченко, І.М. Карягін, Є.Г. Вовк, П.І. Думенко // Двигуни внутрішнього згоряння – 2017. – № 2 . – С. 35-39.

Dumenko P. Formation and Study of Static and Dynamic Characteristics of Electronically Controlled Diesel Engine / Dumenko P., Kravchenko S., Prokhorenko A., Talanin D. // Latvian Journal of Physics and Technical Sciences. – 2019. – № 2. – p. 12-23.
Creative Commons License
Эта работа лицензирована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.