DOI: https://doi.org/10.20998/0419-8719.2019.2.11

ОБҐРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ НАСТУПНОГО КРОКУ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ МАТЕМАТИЧНОГО ПЛАНУВАННЯ ЕКСПЕРИМЕНТУ У ДОСЛІДЖЕННІ ДВЗ

Д. В. Левченко, О. В. Грицюк, А. П. Кузьменко

Аннотация


Показана роль області математичного планування експерименту, а також переваги застосування регресійних моделей у вигляді степеневих поліномів при проведенні регулювальних робіт та доводці існуючих конструкцій ДВЗ. Надано сучасні орієнтири в сфері планування експерименту при дослідженні процесів в ДВЗ, спираючись на прогресивні ідеї області математичного планування експерименту та технічні можливості збору, обробки і представлення результатів експерименту. Показані вимоги щодо розвитку напряму експериментального дослідження і потреби в багатофакторному аналізі процесів, що являються комплексними показниками якості систем. На прикладі підготовки експерименту дослідження пускових якостей дизеля серії ДА10 показана нагальна потреба організації шестифакторного експерименту. Визначені етапи планування дослідного експерименту та показане місце математичного планування експерименту в процесі підготовки дослідження процесів в ДВЗ. Обґрунтовані недоліки традиційних методів математичного планування експерименту та запропоновані способи їх усунення. Показані потреби в подальших пошукових роботах з питань постановки багатофакторних експериментів та підвищення точності аналітичного опису та експериментального виміру досліджуваного параметру. В роботі представляється програмний апарат Approximation_LSM власної розробки, що виконує ряд вимог, які були висунуті до традиційного методу обробки результатів експериментальних досліджень. Згідно розглянутих можливих рішень задач, поставлених до математичного планування експерименту, визначені напрямки, що потребують подальшого аналізу для створення нових методик складання «розріджених» та несиметричних планів експерименту із кількістю факторів не менше шести, визначення критеріїв оцінки повноти і ваги факторів в плані для “розріджених” та несиметричних планів. Окрім того, запропоновані методики проведення пошукових експериментів з оптимізації визначного параметру із використанням уточнюючих планів експерименту та методики оцінки коефіцієнтів моделі поліноміальної регресії для можливості зменшення кількості членів поліному.


Ключевые слова


планування експерименту; рівняння регресії; пуск дизеля; багатофакторний експеримент

Полный текст:

PDF (Українська)

Литература


Грицюк Александр Василиевич. Теоретические основы и практические методы создания высокооборотного малолитражного дизеля многоцелевого назначения : дис. … д-ра техн. наук : 05.05.03 / Грицюк Александр Василиевич. – Харьков, 2010. – 430 с. – Библиогр. : с. 407- 430.

Методические указания по применению методов математического планиирования эксперимента в НИР студентов, в курсовом и дипломном проектировании ; под ред. : А.Э. Симсона. – Харьков : Харьковский институт инженеров жел.-дор. Транспорта им. С.М. Кирова, 1982. – 34 с.

Грицюк А.В. Метод экспериментально-расчетного определения жесткости кривошипа коленчатого вала / А.В. Грицюк, И.С. Ревелюк, Д.В. Левченко // Двигатели внутреннего сгорания. – 2017. – № 1. – С. 21-27.

Грицюк А. В. Опыт применнения метода планируемого эксперимента в исследованиях переходных процессов пуска дизельного двигателя / А.В. Грицюк // Двигатели внутреннего сгорания. – 2012. – № 2. – С. 53-59.

Воронков О.І. Методологія організації робочого процесу пневмодвигуна комбінованої енергетичної установки міського автомобіля : автореф. дис. на здобуття наукового ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.05.03 “Двигуни та енергетичні установки” / Воронков Олександр Іванович ; Харківський національний автомобільно-дорожній університет. – Харків, 2017. – 42 с.

Микулин Ю.В. Пуск холодных двигателей при низкой температуре / Ю.В. Микулин, В.В. Карницкий, Б.А. Энглин. – М.: Машиностроение, 1971. – 216 с.

Назаров В.А., Пусковые процессы семейства перспективых дизелей / В.А. Назаров, Н.Н. Сметнев ; под ред. : В.И. Шаховцева. – М. : НИИНавтопром, 1967. – 104 с.

Казаков Александр Владимирович. Методика оценки эффективности устройств облегчения пуска холодного двигателя автомобиля / дис. … канд. техн. наук. – Оренбург, 2018. – 137 с. – Бібліогр. : с. 111 - 126.

Манзин М.Ю. К вопросу обеспечения надежного пуска дизельных двигателей в условиях низких температур / М.Ю. Манзин, А.А. Заикин, С.В. Рослов, В.В. Иванов // Вестник Сибирской государственной автомобильной академии. – 2017. – № 3(55). – С. 88-94.

Анацький О.О. Аналіз факторів впливаючих на пускові характеристики дизельних двигунів тепловозів та допоміжних пристроїв для полегшення пуску / О.О. Анацький, С.В. Бобрицький // Вісник східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. – 2015. – № 1(218). – С. 272-276.

Адлер Ю.П., Планирование эксперимента при поиске оптимальных условий / Ю.П. Адлер, Е.В. Маркова, Ю.В. Грановский. – М.: Наука, 1976. – 280 с.

Бродский В.З. Введение в факторное планирование эксперимента / В.З. Бродский. – М.: Наука, 1974. – 223 с. 13. Соболь И.М. Выбор оптимальных параметров в задачах со многими критериями : учебн. пособие для вузов / И.М. Соболь, Р.Б. Статников. – М.: Дрофа, 2006. – 175 с.
Creative Commons License
Эта работа лицензирована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.