ОСОБЛИВОСТІ УЯВЛЕННЯ МОМЕНТУ ОПОРУ ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГУНА ЯК НЕЗАЛЕЖНОГО ФАКТОРУ ВПЛИВУ НА ЙОГО ПУСКОВІ ЯКОСТІ

Авторы

  • О. В. Грицюк Харківський національний автомобільно-дорожний університет, Ukraine http://orcid.org/0000-0002-5596-6254
  • Д. В. Левченко Харківський національний автомобільно-дорожний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20998/0419-8719.2020.2.09

Ключевые слова:

момент опору прокручуванню КВ, холодний пуск дизеля, еквівалентна температура холодного пуску, прокручування колінчастого валу, пуск навантаженого дизеля

Аннотация

Представлена оригінальна методика дослідження пуску високообертового малолітражного дизеля (ВМД) з урахуванням зміни мінімальної температури холодного пуску без застосування кліматичної камери. В даній роботі розглядається момент опору прокручуванню колінчастого валу електростартером під час холодного пуску дизельного двигуна. Надана характеристика, числові значення та вплив на якість процесу пуску фактору середнього зведеного до колінчастого вала моменту опору прокручуванню колінчастого вала електростартером. Представлено опис лабораторного стенду для дослідження пускових якостей ВМД в умовах закладу вищої освіти. Наведено склад інформаційно-вимірювальної системи для визначення параметрів, що висвітлені в дослідженні. Практично показано, що фактор еквівалентної температури холодного пуску може бути представлений в якості відповідного моменту опору прокручуванню колінчастого вала при регульованому навантаженні на колінчастому валу дизеля під час холодного пуску. Визначені значення коефіцієнтів наведеної емпіричної залежності для досліджуваного ВМД серії 4ДТНА. Позначено, що для визначення моменту опору двигуна використана класична методика тарованого стартера, що полягає у визначенні моменту на валу електростартера під час прокручування колінчастого валу, який певним чином співвідноситься із моментом на колінчастому вала. Визначені регресійні залежності в’язкісно-температурних характеристик еталонних моторних масел в діапазоні пускових температур та емпірична залежність моменту опору досліджуваного двигуна від кінематичної в’язкості масла. В результаті створено таблицю еквівалентних температур холодного пуску при використанні змінних навантажень під час пуску ВМД. На основі результатів експерименту наведені теоретично розраховані значення еквівалентних температур холодного пуску для інших масел, які застосовуються при експлуатації ВМД. Уточнений діапазон варіювання фактору еквівалентної температури холодного пуску для подальшого багатофакторного дослідження процесу пуску ВМД, що прийматиме значення 0 °С, 5 °С і 10 °С.

Библиографические ссылки

ГОСТ Р 54120-2010. Двигатели автомобильные. Пусковые качества. Технические требования ; введ. 21.12.2010. – М. : Стандартинформ, 2011. – 11 с.

Pacaud P. Cold Start on Diesel Engine: Is Low Compression Ratio Compatible with Cold Start Requirements? / P. Pacaud, H. Perrin, O. Laget // SAE International Journal of Engines. – 2009. – Vol. 1, № 1. – C. 831-849.

MacMillan D. J. Influences on the Cold Start Behaviour of a Diesel Engine at Reduced Compression Ratio : дис. … PhD : утв. 05.2009 / David James MacMillan : University of Nottingham. – Nottingham, 2009. – 243 с.

Казаков А. В. Методика оценки эффективности устройств облегчения пуска холодного двигателя автомобиля : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.22.10 / Казаков Александр Владимирович. – Оренбург, 2018. – 18 с.

Микулин Ю.В. Пуск холодных двигателей при низкой температуре / Ю.В. Микулин, В.В. Карницкий, Б.А. Энглин. – М.: Машиностроение, 1971. – 216 с.

Костин А.К. Работа дизелей в условиях эксплуатации : справочник / А. К. Костин, Б. П. Пугачев, Ю. Ю. Кочинев ; под общ. ред. А. К. Костина. – Л. : Машиностроение. Ленингр. отд-ние, 1989. – 284 с.

Рыжков В. А. Совершенствование характеристик форсированных среднеоборотных двигателей двойного назначения средствами топливоподачи и воздухоснабжения : автореф. дис. … д-ра техн. наук : спец. 05.04.02 / Рыжков Валерий Александрович; Москва. Моск. гос. техн. ун-т им. Н.Э. Баумана. – Москва, 2018. – 32 с.

Бондарь В. Н. Улучшение пусковых качеств дизеля с пониженной степенью сжатия путем использования электрических подогревателей воздуха на впуске / В. Н. Бондарь, А. А. Малоземов, В. С. Кукис // Тракторы и сельхозмашины. – 2016 . – № 7 . – С. 22-26.

Грицюк А.В. Теоретичні основи та практичні методи створення високообертового малолітраж-ного дизеля багатоцільового призначення малолитражного дизеля : автореф. дис. … д-ра техн. наук : спец. 05.05.03 / Грицюк Александр Васильевич ; Харків. НТУ «ХПІ». – Харків, 2010. – 47 с.

Выявление критических узлов трения, влияющих на момент сопротивления автотракторного дизеля при его пуске / Ю.С. Бородин, А.В. Грицюк, Д.В. Демиденко, В.Г. Кондратенко // Двигатели внутреннего сгорания. – 2002. – № 1. – С. 60-63.

Бондарь, В.Н. Метод имитации нагружения форсированного дизеля на режимах пуска в условиях низких температур окружающего воздуха / В.Н. Бондарь, В.С. Кукис, А.А. Малозёмов // Известия МГТУ «МАМИ».–2016.–Том 2 (28).– C. 2-7.

Левченко Д.В. Обґрунтування необхідності наступного кроку щодо застосування методу математичного планування експерименту у дослідженні ДВЗ / Д. В. Левченко, О.В. Грицюк, А.П. Кузьменко // Двигатели внутреннего сгорания. – 2019. – № 2. – С. 66-72.

Техніко-економічне обґрунтування необхідності державної підтримки у виконанні інноваційно-інвестиційного проекту «Розроблення та впровадження у виробництво малолітражного автомобільного дизеля потужністю 100-175 к.с. подвійного призначення (Слобожанський дизель)» / Ф.І. Абрамчук, С.О. Альохін, М.Л. Бєлов [та ін.] ; монографія за ред. Ф. І. Абрамчука, О. В. Грицюка та І. А. Дмитрієва. – Х. : ХНАДУ, 2012. – 164 с.

Anton Paar : Wiki : Engine Oil : “Viscosity of Engine Oil” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://wiki.anton-paar.com/en/engine-oil.

Марченко А. П. Двигуни внутрішнього згоряння : серія підручників у 6 т. Т. 1. Розробка конструкцій форсованих двигунів наземних транспортних машин / А. П. Марченко, М. К. Рязанцев, А.Ф. Шеховцов ; за ред. А. П. Марченка, А. Ф. Шеховцова. – Х. : Прапор, 2004. – 384 с. – ISBN 966-7880-93-1.

Опубликован

2020-08-31

Выпуск

Раздел

ИСПЫТАНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ДВС