ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ МОЖЛИВОСТІ ПОКРАЩЕННЯ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ТА НАДІЙНОСТІ ТРАНСПОРТНОГО ДИЗЕЛЯ

Олександр Миколайович Клименко, Володимир Олександрович Пильов, Сергій Володимирович Обозний, Олександр Миколайович Ломакін

Аннотация


Робота присвячена експериментальному дослідженню впливу регулювання температурного стану поршнів на еколого-економічні показники та надійність дизеля. Проаналізовано дані попередніх експериментальних та розрахункових досліджень в цьому напрямі. Описано експериментальний стенд та обрані режими випробувань. За результатами дослідження дані рекомендації щодо комплексного покращення показників екологічності та паливної економічності дизеля та обрано напрямок подальших досліджень.

 


Ключевые слова


дизель; экспериментальное исследование; масляное охлаждение; тепловое состояние; эмиссия вредных веществ; топливная экономичность

Полный текст:

PDF (Українська)

Литература


Шеховцов А.Ф. Исследование теплового состояния поршня тракторного дизеля : автореф. дис. на соискание уч. степени докт. техн. наук : спец. 05.04.02 «Тепловые двигатели» – Харьков, 1978. – 47 с.

Минак А.Ф. Улучшение показателей форсированного тракторного дизеля путем регулирования масляного охлаждения поршней: автореф. дис. на соискание ученой степени канд. техн. наук: спец. 05.04.02 «Тепловые двигатели» / А.Ф. Минак – Харьков, 1982. – 21 с.

Матвеенко В.В. Влияние регулируемого струйного масляного охлаждения поршня на ресурсную прочность кромки его камеры сгорания // В.В Матвеенко., В.Т. Турчин, В.А. Пылев [и др.] // Вісник національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Збірник наукових праць. Тематичний випуск «Інноваційні дослідження у наукових роботах студентів». - Харків: НТУ «ХПІ». – 2011. – №21. – С. 29–33.

Пильов В.О. Попередня оцінка резервів підвищення ресурсної міцності поршня при використанні систем автоматичного регулювання його масляного охолодження / В.О. Пильов, О.М. Клименко // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Транспортне машинобудування. – Х. : НТУ «ХПІ». – 2014. – № 14 (1057). – С. 83–88.

Парсаданов І.В. Оцінка впливу гальваноплазменного покриття поршня на викиди твердих часток з відпрацьованими газами дизеля / І.В. Парсаданов, А.П. Полив’янчук // Двигуни внутрішнього згоряння. – 2009. – №2. – С. 94-96.

Шпаковский В.В. Влияние корундовой поверхности поршней дизеля тепловоза ЧМЭ-3 на эксплуатационные характеристики цилиндро-поршневой группы / Шпаковский В.В., Осейчук В.В. // Двигатели внутреннего сгорания. – 2007. – №2 – С. 101-105.

Вейнблат М.X. Отключение охлаждения поршней на частичных режимах – резерв улучшения эксплуатационных показателей форсированного турбопоршневого дизеля / М.X. Вейнблат, В.Ю. Быков // Двигателестроение. – 1985. – № 6. – С. 20–21.

Богомольный Е.С. Исследование системы регулирования температуры масла транспортных дизелей с охлаждаемыми поршнями : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. техн. наук: спец. 05.04.02 «Тепловые двигатели» / Богомольный Ефим Соломонович. – Л., 1976. – 17 с.

Матвєєнко В.В. Оцінка ресурсної міцності поршня у САПР з урахуванням експлуатаційних режимів роботи двигуна / В.В. Матвєєнко, В.О. Пильов, О.М. Клименко[та ін.] // Двигуни внутрішнього згоряння. – 2012. – №1. – С. 120–123.


Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.


Creative Commons License
Эта работа лицензирована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.